Zonneterp
Bergerden
   
 

Bergerden info

Wat is Bergerden?

Bergerden is door de landelijke overheid aangewezen als één van de tien locaties in Nederland voor de grootschalige ontwikkeling van glastuinbouw. Dankzij de omvang is het mogelijk efficiënt om te gaan met bijvoorbeeld energie, gietwater en afvalstoffen. Het ontwikkelingsgebied in Bergerden is 335 hectare groot.

Belichtende siertelers passen perfect in energieplaatje

De collectieve energievoorziening in Bergerden gaat uit van complementaire teelten. In fase 1 hebben zich vooral bedrijven gevestigd met een grote vraag naar CO2 en warmte. In fase 2 is er nog volop ruimte voor teelten met een grote elektriciteitsvraag en een beperkte warmtevraag. Met name belichtende telers van siergewassen zoals rozen en chrysanten worden van harte uitgenodigd zich te oriënteren op Bergerden als vestigingslocatie.

Tuinbouwkavels

De tuinbouwkavels geven recht op:

 • onsluiting via tuinbouwstraten;
 • bouw van een bedrijfswoning; en
 • gebruik van collectieve voorzieningen.

Bij koop van de grond zijn verschuldigd:

 • 3 euro per m2 voor het energiebedrijf ; en
 • 0,25 euro per m2 voor het gietwaterbedrijf.

Uitgifteprijzen

Voor de kavels in de tweede fase geldt een prijs van circa 27,50 per m2. De bedragen worden geïndexeerd met 3% op jaarbasis. Deze prijs is exclusief de bijdragen van € 3,- per m2 voor het energie-bedrijf en € 0,25 per m2 voor 't waterbedrijf.

Nog beschikbare kavels

Eind 2004 waren alle kavels in fase 1 verkocht. Thans is de verkoop van de kavels in fase 2 gestart. Op dit moment zijn nog voldoende kavels beschikbaar. De kavels in fase 2 zullen clustergewijs vanaf eind 2005 - begin 2006 worden opgeleverd. De verwachting is dat laatste kavels in 2008 worden opgeleverd.

Bouwvoorschriften

De aangeboden kavels variëren van 2 tot 14 ha. Per bedrijf kan er een bedrijfswoning worden gebouwd. Deze woningen liggen in een zone van 10 tot 25 meter vanaf de berm van de weg. De kassen en bedrijfsgebouwen mogen vanaf 15 meter van deze berm worden gerealiseerd. De bouw van kassen is mogelijk tot 4 of 1,5 meter vanaf de insteek van de dekwatersloot aan de achterzijde van het perceel. Voor kassen geldt een goothoogte van maximaal 8 meter en een nokhoogte van 12 meter. Het criterium voor woningen is 6 meter respectievelijk 10 meter bij een bebouwingsoppervlakte van maximaal 120 m2.Voor het glastuinbouwproject is een beeldkwaliteitplan opgesteld. De welstandscommissie toetst de bouwaanvraag aan dit plan.

Rioleringsconcept

Lozing van bedrijfsafvalwater en huishoudelijk afvalwater vindt plaats op het riool. Hiervoor is een uitgebreid rioolstelsel aangelegd binnen Bergerden. Huishoudelijk afvalwater kan onbeperkt geloosd worden op het stelsel. De lozing van bedrijfsafvalwater is gemaximaliseerd op 0,5 per uur per hectare. Is er sprake van pieklozingen dan dient de individuele tuinder te zorgen voor buffering op zijn bedrijf.

Bron: http://www.bergerden.nl/

Plan voor biomassavergisting en tuinbouwclusters

In 1999 is een plan ontwikkeld voor een biomassavergister binnen een tuinbouwcluster, in opdracht van en gefinancierd door tuinders met belangrijke ondersteuning van NOVEM en GGR-GAS. Het concept kan als leidraad dienen voor het opzetten van soortgelijke projecten. De opzet is interessant voor diverse nieuwe tuinbouwclusters, waaronder in Bergerden waar mede hiervoor al een gezamenlijk energiebedrijf is opgericht. Naast duurzame energie kan een dergelijke installatie mogelijk ook een groot voordeel geven als men er in slaagt de afvalstroom uit de vergister geschikt te maken als alternatieve grondstof voor tuin- en potgrond.

Uit de studie blijkt dat de beschikbaarheid binnen een redelijke afstand van voldoende biomassa van groot belang is voor succes. Het aanbod vanuit de tuinbouw zelf is te gering. Het rapport is te bestellen bij: Hydro Huisman BV, Postbus 167, 6850 AD HUISSEN. Ook info bij: Dr. Ir. A.F.M. van Velsen, Haskoning, 024-328 4240.

Bron: http://www.glami.nl/page.asp?id=86

Waterplan Lingewaard

Ook voor gemeente Lingewaard maken we een waterplan in samenwerking met Waterschap Rivierenland. Eén van de aandachtspunten in dit waterplan is de stedelijke wateropgave. Het gaat hierbij om de hoeveelheid ruimte die extra nodig is om water vast te houden en tijdelijk te bergen. We bekijken ondermeer hoe dit extra water gerealiseerd kan worden via de geplande ruimtelijke ontwikkelingen in de gemeente. Een bijzonder punt in dit waterplan is de rijke historie van water in Lingewaard.

Bron: http://www.syncera-water.nl/water_projecten_waterplannen

Gemeentelijk Waterplan

Investeringsplan (2006) € 190.800,--
Reserves en subsidies € 190.800,--
Het oppervlaktewaterstelsel in Huissen kent een aantal knelpunten met betrekking tot de afvoer van het water en de waterkwaliteit. Teneinde te komen tot een integrale aanpak van deze knelpunten is in samenwerking met het polderdistrict en het zuiveringschap een waterplan opgesteld. De met de verschillende partijen gemaakte afspraken zijn vastgelegd in een convenant. De komende jaren zal ook voor Gendt en Bemmel een waterplan worden opgesteld. Uiteindelijk zal het Huissense Waterplan integraal deel uitmaken van het (nog op te stellen) gemeentelijke waterplan.

Bron: http://www.lingewaard.info/actueel/probeghfd3a.PDF

Collectieve energievoorziening

 • Gegarandeerd 10% lagere energieprijs
 • Groenlabelpunten
 • Subsidie op CO2-reductie
 • 15% van energiebehoefte uit niet-fossiele brandstof
 • Tuinders mede-eigenaar en mede-beslisser
 • Geen omkijken meer naar onderhoud eigen installatie

Collectieve gietwatervoorziening

 • Schoon water tegen lage prijs
 • 100% voorzien in eigen behoefte
 • Constante voorraad
 • Voldoende water op elk wenselijk moment
 • 4,2 kuub per uur per hectare
 • Infiltratieplas ingepast in landschap
 • Geen eigen waterbassin meer nodig
 • Groenlabelpunten

Bron: http://www.bergerden.net

Energie demonstratieproject actief!

Bergerden - november 2005
Bij de ontwikkeling van het glastuinbouwgebied Bergerden is gekozen voor het collectief verzorgen van de gehele energie- en watervoorziening. Dit betekent dat de individuele tuinbouwbedrijven geen eigen energie-omzettingsinstallaties meer hebben voor het maken van warmte, elektriciteit, CO2 en eventueel koude. Het energie demonstratieproject is continu actief in het uitdragen van het innovatieve en duurzame karakter van Bergerden.

Doelstelling van de collectieve energievoorziening is om door clustering in combinatie met schaalvergroting een hoge energie-efficiency te realiseren waarbij vrijwel geen energieverliezen optreden, uiteraard met als nevendoel: kostenreductie. Dit doordat restproducten vrijwel altijd nuttig kunnen worden aangewend, omdat de ene tuinder meer warmte nodig heeft en de ander weer meer elektriciteit en/of CO2. Daarnaast zorgen schaalvergroting en clustering voor afvlakking van de pieken in de energievraag. Een collectief energiebedrijf heeft gezorgd voor de aanleg van de energie-infrastructuur in het gebied en houdt zich namens de tuinders bezig met de in- en verkoop van energie.

Via het demonstratieproject kunnen vele mensen cq organisaties zich laten informeren over deze innovatieve grootschalige collectieve energievoorziening middels:

 • een drietal hoofdketelhuizen met WKK’s, ketels en buffercapaciteit voor de opslag van warm water, een negental decentrale WOK-installaties, een ParkEnergieManagementSysteem (PMES), eigen warmtenet, elektriciteitsnet en CO2-net;
 • een collectief tuinbouwcomputersysteem;
 • de wijze waarop de cluster georganiseerd is.

Wat wil het demonstratieproject bereiken?

 • Draagvlak creëren voor het innovatieve en duurzame karakter van het glastuinbouwgebied binnen de sector en naar de directe omgeving, om zodoende een brede maatschappelijke acceptatie te krijgen voor duurzame glastuinbouwgebieden en de tuinbouw in het algemeen.
 • Ondernemingen overtuigen van de duurzame en kostenprijs voordelen van de cluster zodat zij zich ook vestigen in het gebied.
 • Aanvullende kennis en ervaring van belangstellenden verkrijgen om daarmee het energie- en automatiseringsproces nog verder te optimaliseren.

Hoe doen zij dit?

Het project is in basis gericht op alle glastuinbouwondernemingen, in het bijzonder natuurlijk op die ondernemingen die zich willen vestigen in het glastuinbouwontwikkelingsgebied. Echter ook de intermediairs behoren tot de toehoorders. De activiteiten van de demonstratieprojectgroep bestaan dan ook uit: jaarlijkse open dagen, excursies begeleiden, rondleidingen geven, lezingen geven, onderdeel van workshops en bijeenkomsten zijn, het verspreiden van artikelen en het uitgeven van een website (http://www.bergerdendemo.nl/ ).

Voor meer informatie over het energie demonstratieproject kunt u terecht bij mevrouw Karin Roelofs middels telefoonnummer: 026 - 326 01 64.

Collectief bergerden wil meer duurzame energie

De collectieve EnergieCombinatie Bergerden (ECB) gaat het gebruik van fossiele brandstof aanzienlijk verminderen door biogas met aardgas te mengen. Daarmee wordt het aandeel duurzame energie met 5 tot 10 procent verhoogd.

Bij de huidige opstelling heeft het ECB de streefwaarde van 4 procent duurzame energie in 2010 nu al bereikt. ”Maar als energiecluster willen we snel naar hogere percentages”, stelt Stef Huisman, voorzitter van het ECB. ”Aan de ene kant wordt er serieus gewerkt aan het fors vergroten van het opgesteld vermogen aan warmtekrachtinstallaties (WKK’s), terwijl we daarnaast met 3 akkerbouwers een nieuwe vergistingsinstallatie willen bouwen. Het vrijkomende biogas zal vervolgens in het aardgas worden geïnjecteerd. Met deze toevoeging schatten we op de redelijk korte termijn het streefpercentage van 4 procent duurzame energie naar 10 à 15 procent op te schroeven.”

Bron: http://www.bergerden.nl/