Zonneterp
English
water
   
 

Ontwikkelingsbeelden

Kringloopsluiting is niet alleen een technische aangelegenheid. Het vergt ook ruimtelijke en organisatorische integratie. En dat is geen eenvoudige zaak. Zeker niet in Nederland, waar praktijk, wet- en regelgeving veelal nopen tot scheidingen.

Tekstvak: Integraal ontwikkelingsbeeld…  ·	Nutsvoorzieningen & -gebruik als afgestemde ‘procestechnologie’; ·	Functionele en ruimtelijke vermenging van functies; ·	Wederkerigheid en dienstbaarheid.  …te midden van een juridische, economische en feitelijke praktijk van ‘scheiding’ en ‘segmentatie’.

Het integrale ontwerp en het gecoördineerde beheer van de Zonneterp staan haaks op de praktijk van scheidingen ofwel ‘Segmentatie’. Bij segmentatie wordt grootschalig gedacht en worden bestaande functiescheidingen bevestigd. Reële kringloopsluiting vraagt echter om een andere benadering, waarin niet de scheidingen maar de samenhangen  worden uitgebouwd. Niet de afgescheiden belangen van de verschillende onderdelen, maar de productieve samenhang van het geheel staat centraal. Zodanig zelfs dat het belang van het geheel voor alle samenstellende onderdelen van het grootste belang wordt.

Tekstvak: Segmentatie   ·	Theoretische kringloopsluiting; ·	Aansluiten bij de huidige praktijk.  Integratie  ·	Reële kringloopsluiting; ·	Ruimtelijke en sociale kwaliteit.  Coëxistentie   ·	Een tussenvorm met spanningsvelden; ·	Belangentegenstellingen onder één dak.

Het onderscheid van ‘Segmentatie’ en ‘Integratie’ gaat verder dan een analytische benadering van de ruimtelijke praktijk. Het onderscheid kruipt in de haarvaten van de organisatie, de zeggenschap en de technische infrastructuur van het kringloopcomplex. Een keuze voor reële kringloopsluiting brengt soms ingrijpend andere consequenties met zich mee dan een keuze voor ‘kringloopelementen’ die worden ingebracht in een ‘gewone woonwijk’. Beide zijn denkbaar. Hun anatomie is significant verschillend. Vooral wat betreft de betrokkenheid van eindgebruikers en ieders verantwoordelijkheid voor het geheel.

Een tussenvorm tussen Segmentatie en Integratie is Coëxistentie: de bebouwing en inrichting zijn weliswaar op elkaar betrokken, maar intentioneel en organisatorisch zijn de verschillende eenheden autonoom.

Segmentatie

Integratie

Functiescheiding

Functiemix

Theoretische kringloopsluiting

Reële kringloopsluiting

Grootschalige ontwikkeling

Kleinschalige ontwikkelingen

Gesegmenteerd beheer

Integraal beheer

Normaal en comfortabel

Toegevoegde waarde

Algemene doelgroepen

Specifieke doelgroepen

Gedreven door eigen belang

Gedreven door samenwerking en wederkerigheid

Integratie:

Primaat bij efficiëntie en rendement van het geheel (algemeen belang). De kringlopen zijn werkelijk gesloten. De kringlooponderdelen vallen onder een gemeenschappelijk beheer. De verschillende participanten zijn feitelijk, organisatorisch en functioneel met elkaar verbonden. Gestuurd wordt op basis van gemeenschappelijke belangen en overleg.  

 

Coëxistentie:

Primaat bij wederzijds profijt (geven en nemen). Kas, bebouwing en andere onderdelen hebben voordeel van elkaars aanwezigheid en activiteit. Maar ieder kent zijn eigen economie en bedrijfsvoering, die onderling soms op gespannen voet kunnen staan. Gestuurd wordt op basis van regels en afspraken. 

Segmentatie:

Primaat bij individuele keuzevrijheid en particuliere belangen. Elementen uit het kringloopproces worden ‘op zich’ genomen. Ze vallen binnen een zelfstandige exploitatie. Gestuurd wordt op basis van afgescheiden eigen belangen en regels. Van reële kringloopsluiting zal nauwelijks sprake zijn. Geen van de partijen heeft belang bij de gehele kringloop.