Zonneterp
English
water
   
 

Het platteland snakt naar economisch draagvlak en de stedeling naar open ruimte, rust en frisse lucht

Ruimtelijke en functionele vervlechting

Belangrijkste innovatie van de Zonneterp wordt gevonden in het gebalanceerde vlechtwerk van processen en technieken. Centraal daarin staat de gesloten glastuinbouwkas, en de functies en behoeften die deze heeft.

De functies van de kas kunnen worden benut door omliggende bebouwing, bijvoorbeeld woningen of bedrijven. En op haar beurt kan de omliggende bebouwing in bepaalde behoeften van de kas voorzien. Beide zijn elkaars afnemer en toeleverancier. Beide hebben profijt van elkaars aanwezigheid. Kas en bebouwing staan dan in een wederkerige relatie tot elkaar.

Maar dergelijke vervlechting vergroot de complexiteit. Zeker wat betreft de organisatie en het beheer. Niet in alle gevallen zal een vergaande vervlechting gewenst of haalbaar blijken. In het InnovatieNetwerk-rapport 'Zonneterp, een grootschalig zonproject', worden drie ontwikkelingsrichtingen onderscheiden met een toenemende mate van vervlechting, vernieuwing en profijt.    

Elders op deze website worden geïntroduceerd: