Zonneterp
English
water
   
 

Zwartwater, bruinwater, geelwater, regenwater en grijswater

Waardevol water door bronscheiding

In de waterkringloop van de Zonneterp wordt onderscheid gemaakt tussen zwart- en grijswater. Het zwartwater is afkomstig van de toiletten, en bevat de meeste energie en nutriënten. Het grijswater is afkomstig van de overige huishoudelijke functies: keuken, badkamer en wasmachine.

Bronscheiding in de Zonneterp

Door de zwart- en grijswaterstromen gescheiden te houden, is het mogelijk het zwartwater te vergisten. Daarbij wordt de energiewaarde van de biomassa gewonnen. Dit in de vorm van biogas. Het nutriëntrijke effluent komt bovendien beschikbaar voor verdere bewerking tot gietwater in de kas. 

Lokale decentrale waterzuivering én -benutting

Voor vergisting moet het zwartwater zo droog mogelijk worden gehouden. Daarom wordt in het basisontwerp uitgegaan van vacuümtoiletten die weinig spoelwater gebruiken. Na vergisting wordt het vloeibare residu (effluent) alsnog gevoegd bij de grijswaterstroom. Dit in een bioreactor waar aërobe processen plaatsvinden (aëroob = zuurstof verbruikend). Feitelijk komt dit neer op reguliere waterzuivering, maar dan decentraal en op kleine schaal. Bovendien is door vergisting eerst de energie-inhoud uit de waterstroom teruggewonnen, en heeft de meest verontreinigde fractie extra ontsmettingsstappen ondergaan.

Het resultaat is een nutriëntrijke waterstroom die als gietwater in de kas kan worden gebruikt.

 

Waardevol water in de Zonneterp

Water in de kas

Water speelt een rol bij de werking van de koeling/warmtewinning in de kas. Bij verdamping onttrekt het warmte aan de omgeving. En na condensatie kan die warmte vloeibaar worden afgevoerd. Om de benodigde rendementen voor teelt en warmtewinning te halen, is een hoge luchtvochtigheid nodig (RV van 85%). De warmtewisselaars maken gebruik van condensatie van waterdamp. Via kunststof buizen kan het gedestilleerde water voor hergebruik worden afgevoerd.

Het condenswater is schoon. In het ontwerp van de Zonneterp wordt het verder bewerkt tot drinkwater. Daarbij moet in ieder geval worden gedacht aan: 

  • Filtering, bijvoorbeeld door een actief koolfilter;
  • Toevoeging van kalk, zodat het water enige hardheid krijgt;
  • Toepassing van werkwijzen en technieken voor kwaliteitsborging en -controle.

Het resultaat is dat er voor het gehele kringloopcomplex slechts weinig drinkwater van het leidingnet betrokken hoeft te worden.

Het water verlaat de kas als schoon water (89%), gewas (6%) en geconcentreerd afvalwater (5%). Het ‘afvalwater’ kan tegen betaling worden geloosd op het riool. Maar andere oplossingen zijn ook denkbaar, zoals:

  • Een extra zuiveringsstap, waarna op het oppervlaktewater kan worden geloosd; 
  • Uitbreiding van de productieve kringloop met algenteelt.

.Waterbalans in de Zonneterp

Meer informatie over 'water' op deze site: